Familiebehandling


Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
Med afsæt i den enkelte families behov planlægges opgaverne med udgangspunkt i, at familien på sigt selv skal kunne varetage omsorgen for barnet.


Typisk vil et sådant forløb kunne bygges op omkring:

 • At fastholde struktur i hverdagen
 • At børnene kommer i skole og dagtilbud
 • En bedre kontakt og relation til børnene
 • Fokus på kost og sundhed
 • Familiens sociale liv


Indsatsen vil således kunne have både praktisk og pædagogisk karakter. Med afsæt i familiens behov vil forløbet blive planlagt på de tidspunkter af døgnet, hvor det er mest relevant at konsulenten er til stede i hjemmet. Varigheden af støtten vil kunne variere fra et besøg ugentligt til flere timer dagligt alt afhængigt af familiens behov.


Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problematikker.
Med afsæt i handleplanen og forvaltningens forventninger til forandring formuleres omsættelige mål for familien.


I det konkrete arbejde fokuseres på:

 • Familiens ønsker til forandring
 • Mål for den enkelte
 • Udfordringer
 • Ressourcer
 • Undtagelser


Det er vigtigt at samarbejdet har fokus på familiens ejerskab over indsatsen, hvis der skal skabes en forandring. Vi tilstræber, at indsatsen, som foranstaltes i hjemmet, skaber mindst mulig forstyrrelse og størst mulig forandring i familiens daglige liv.
Med afsæt i hverdagens dilemmaer støtter vi op om familien med henblik på at skabe udvikling med afsæt i de udfordringer og ressourcer, der aktuelt er i familien.

I forløbet afdækker konsulenterne alle muligheder og ressourcer hos forældrene samt i deres netværk med henblik på at skabe trivsel og udvikling.
Vi møder vidt forskellige familier fra mange nationaliteter, som har hver deres egne livserfaringer. Vores kendskab til familierne har vist os, at åbenhed overfor de mange forskellige kulturer er nøglen til at skabe en forandring.

Trivsel- og sikkerhedsplanlægning i højrisikosager
Som et alternativ til anbringelse tilbydes en intensiv indsats i familiens eget hjem.


Det konkrete arbejde i familien tager afsæt i:

 • Sikkerhedsplan
 • Ønsker om forandring
 • Udfordringer
 • Hvad vil forvaltningen se ske


I forløbet skabes der sikkerhed for børnene, hvor målet er at understøtte udvikling og forandring hos forældrene mhb.på, at de selv bliver i stand til selv, at varetage omsorgen for deres børn.


Fordele:

 • Mindre indgribende foranstaltning
 • Styrket motivation for forandring


Erfaringerne har vist, at forandringerne implementeres hurtigere, når der arbejdes i en kendt kontekst, som er genkendelig for familien.
I perioden, hvor vi flytter ind i familien, veksler indsatsen mellem samtaler, undervisning, sidemandsoplæring og kompenserende støtte.
I familier, hvor bekymringen er opstået inden barnet er født, har vi god erfaring med at starte indsatsen inden termin. Således kan teamet og familien i samarbejde allerede på forhånd arbejde med forældrestilen og kompetenceudvikling som kommende forælder.


Forløbet strækker sig typisk over 3-9 måneder.
Alternativet til anbringelse henvender sig primært til sårbare familier, men kan også være en kompenserende indsats over en kortere periode i familier med minimalt netværk under omstændigheder ved eks. eksempelvis pludselig opstået sygdom, afsoning eller lignende.